Конспект уроку: Економіко-географічна характеристика Німеччини

28.10.2018
205 переглядів
Предмет: Географія
Клас: 10 клас
Тема уроку
Економіко-географічна характеристика Німеччини
Мета уроку:

Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики країни;

Розвиваюча мета: удосконалити практичні навички учнів працювати з комплексними картами атласу.

Тип уроку:
вивчення нового матеріалу
Терміни і поняття:

Обладнання: політична карта Європи, фізична карта Європи, атласи

Хід уроку
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

Бесіда.

1) Які держави входять до складу регіону Західна Європа? Які з них найбільш розвинені?

2) Які переваги географічного положення країн Західної Європи визначають економічний розвиток регіону?

3) Чи існують у Західній Європі демографічні проблеми?

4) Назвіть провідні галузі промисловості Західної Європи? Як розміщуються підприємства цих галузей?

5) У чому виявляється зональна спеціалізація сільського господарства Західної Європи?

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

При знайомстві з регіоном Західна Європа ми з'ясували, що країни цього регіону входять до числа розвинених, а чотири з них — Німеччина, Франція, Велика Британія і Італія — члени «великої сімки».

На сьогоднішньому уроці ми спробуємо виявити причини економічного розвитку Німеччини і ті чинники, які визначили його успіх. У XX ст. Німеччина була основною призвідницею двох світових війн, в обох зазнала поразки, причому після другої була поділена на дві частини: східну— НДР і західну— ФРН, господарство яких булої однаково зруйноване. Об'єднання Німеччини у 1990 р. стало найвидатнішою подією, оскільки воно, крім зміни економічної ситуації в об'єднаній країні, вплинуло на поділ сил у всьому світі.

Основна частина уроку

Німеччина — федеративна парламентська республіка, до складу якої входить 16 земель. Вища законодавча влада належить бундестагу (палаті депутатів) і бундесрату (палаті земель, до якої входять члени федеральних урядів), що обираються на чотири роки. Виконавча влада належить уряду, який очолює федеральний канцлер. Головою держави є президент, який обирається на федеральних зборах строком на п'ять років.

ЕГП і ПГП Німеччини

Німеччина розташована в центрі Європи, що є однією з найважливіших особливостей її ЕГП. На території країни перетинаються численні шляхи сполучення — автомобільні, за­лізничні, авіаційні, річкові й морські.

Міні-треніпг.

За допомогою карт атласу визначте:

1) Із якими державами межує Німеччина? Який рівень їх розвитку?. Наскільки вигідне це сусідство?

2) Якими морями омивається Німеччина?

Розповідь учителя.

Вигідне «сусідське» розташування, вихід до морів, переважання ; помірного клімату і рівнинного рельєфу, а також досить велика для і європейської країни площа (357 тис. км2) виключно сприятливі для і розвитку господарства Німеччини. Після об'єднання Німеччина перетворилася на вузловий центр, який пов'язує Схід та Захід, Сканди­навію та Середземномор'я.

Міні-тренінг.

За допомогою карт атласу визначте, родовища яких корисних копалин є на території Німеччини.

Розповідь учителя.

Природно-ресурсний потенціал

Німеччина є лідером Європи за запасами кам'яного і бурого вугілля. Основні родовища кам'яного і вугілля розташовані в Рурському, Саарському і Ахейському басейнах, велика частина запасів бурого вугілля — у Східній Німеччині (Лаузицький і Середньонімецький басейни). Родовища нафти і при­ходного горючого газу пов'язані з Північногерманською низовиною. Німеччина має запаси залізної руди, але вона низької якості. Є поклади солей калію і магнію, великі запаси сировини для виробництва будівельних матеріалів і скляної промисловості. Мінеральні ресурси країни загалом досить виснажені, Німеччина споживає їх більше, ніж видобуває.

Рельєф країни різноманітний: рівнинний на півночі, на півдні він Ідещо підвищується. Великі форми рельєфу: Північногерманська ни­зовина, Середньогерманські гори, Баварське плоскогір'я, Баварські Альпи.

Кліматичні умови Німеччини сприятливі для .проживання насе­лення і господарювання: клімат помірний, перехідний від морського ио континентального.

На відміну від багатьох європейських країн Німеччина має густу річкову мережу.

Міні-тренінг.

За допомогою карти знайдіть і назвіть найбільші річки Німеччини. Зробіть припущення, яку роль вони відіграють у господарстві країни.

Населення

Розповідь учителя.

Населення забезпечується питною водою практично повністю — на 90 % — з підземних джерел. У Німеччині багато джерел цілющих мінеральних вод, наприклад всесвітньо відомий бальнеологічний курорт в місті Баден-Баден.

У ґрунтовому покриві переважають підзолисті й бурі лісові ґрун­ти, родючість яких підвищується за допомогою продуманих заходів меліорації.

Первинні ліси в Німеччині практично не збереглися, сучасні ліси займають ЗО % загальної площі країни. Негативно впливають на стан лісів кислотні дощі, що є наслідком погіршення екологічної ситуації у повітряному басейні над усією Європою.

Населення Німеччини найчисленніше Європі — близько 84 млн осіб за середньої густоти 234 особи/км2. Характерним є зни­ження рівня народжуваності і природного приросту населення, особливо у східних землях; коефіцієнти народжуваності і смертності од­накові — 11 осіб на 1000 жителів на рік.

— Які чинники визначають природний приріст населення в розви­нених країнах?

При цьому темпи приросту населення Німеччини становлять 0,4 % на рік. За рахунок чого це відбувається? Загальна кількість населення Німеччини зростає за рахунок притоку іммігрантів з Туреччини, республік колишньої Югославії, колишніх соціалістичних країн.

Національний склад корінного населення Німеччини однорідний: майже все населення складається з німців. Переважаюча релігія — християнство, на півдні й заході — католицизм, на іншій території — протестантство.

Урбанізація становить майже 90 % , найбільшою міською агломерацією є Рурська.

За часткою зайнятого в промисловості й будівництві економічно активного населення — близько 45 % — Німеччина випереджає інші розвинені європейські країни.

Господарство

Основою економічної політики Німеччини є прин­цип соціально орієнтованої економіки, згідно з яким держава виконує функцію загального регулювання ринкової економіки.

За обсягом ВВП і промислового виробництва Німеччина поступається лише США і Японії.

На галузеву і територіальну структуру господарства Німеччини дуже вплинув сорокарічний роздільний розвиток НДР і ФРН — дер­жав із різним соціально-економічним і політичним устроєм. Колишня НДР стала своєрідною «чорною дірою» в економіці об'єднаної Німеччини. Уряд прийняв шоковий варіант трансформації господарева Східної Німеччини, відмінний від східноєвропейських реформ: введення приватної власності, повна денаціоналізація державних підприємств, стислі терміни перехідного періоду, зумовлені інтеграцією до високорозвиненої ринкової економіки, тощо. Таким чином, Східна Німеччина відразу і «в готовому вигляді» набула нових форм організації суспільства — як політичних, так і соціально-еконо­мічних.

Уже у 1994 р. економічна діяльність у Східній Німеччині помітно пожвавилася: реальний ВВП зріс приблизно на 9 %, а загальне зростання ВВП в 1994—1995 рр. досягло майже 3 %. Однак виникли проблеми: «підтягнення» східних земель до рівня західних і требувало колосальних вкладень.

І Міні-тренінг.

І За допомогою карт атласу визначте і назвіть основні галузі промисловості Німеччини та їх розміщення.

Розповідь учителя.

Енергетика

Понад половини своїх потреб в енергії Німеччина забеспечує за рахунок імпорту. Основні енергоносії — нафта і газ. Нафта надходить у танкерах і нафтопроводами з Північного моря, Росії, Африки (Ніґерія, Лівія), країн Перської затоки. Найбільші нафтопереробні заводи Німеччини розташовані в Гамбурзі, Кельні, Карлсруе, Шгольштадті, Шведті. Підприємства газової промисловості працюють на сировині з Нідерландів, норвезького сектору Північного моря, і власних родовищ.

Кам'яновугільна промисловість — колишня основа енергетики — в останні роки втратила конкурентоспроможність. Німеччина з великого експортера вугілля пере­морилася на його імпортера, оскільки на світовому ринку вугілля Коштує в 3—4 рази дешевше за німецьке. Великі обсяги вугілля ввозяться з Польщі, США, Південної Африки і навіть Австралії. Основну енергії в Німеччині виробляють теплові електростанції, які працюють на вугіллі, природному горючому газі й мазуті. Атомні електростанції виробляють ЗО % електроенергії, гідроелектростанції діють в основному на півдні країни — на гірських річках.

Чорна металургія

За виплавкою чавуну, сталі й виробництвом прокату Німеччина посідає 1-е місце в Європі і 5-е у світі. Найбільші заводи зосереджені в Рурі й на Нижньому Рейні, також заводи повно­го циклу є в Саарському районі й східних землях. Центри переробної металургії і заводи з виробництва прокату розміщені у всіх землях Німеччини.

Кольорова металургія

Кольорова металургія Німеччини працює в основному на імпортній і повторній сировині (брухт кольорових металів). Підприємства цієї галузі розташовуються там, де забезпеченість енергоресурсами поєднується із зручністю доставки си­ровини.

Машинобудування і металообробка

Машинобудування і металообробка — одна з найбільш розвинених галузей промисловості Німеччини. На машинобудування припадає близько половини всієї промислової продукції і експорту країни. Особливістю машинобудування країни є переважання виробництва продукції середньої складності. Традиційно велике значення має машинобудування. Найбіль­ші центри машинобудування Німеччини — це Мюнхен, Нюрнберг, Ерланген, Мангейм, Берлін, Лейпциґ, Гамбурґ. За виробництвом автомобілів Німеччина поступається лише США і Японії. Найбільші центри автомобілебудування — міста Вольфсбурґ, Штутгарт, Кельн, Рюссельсхайм, Мюнхен.

— Які німецькі підприємства, що виробляють автомобілі, ви можете назвати? Чи всі вони є повністю німецькими? («Фольксваген», «Опель», «Даймлер-Бенц», «Форд-Верке», «БМВ»).

Міні-тренінг.

За допомогою карт атласу назвіть основні центри суднобудування Німеччини.

Хімічна промисловість

Розповідь учителя.

Землі Баден-Вюртемберґ і Тюрингія характеризуються високою концентрацією підприємств оптико-механічної промисловості. Аерокосмічна промисловість Німеччини є високорозвиненою і виробляв цивільні літаки, військову авіаційну і ракетну техніку. За експортом продукції хімічної промисловості країна посідає 1-е місце у світі, хоча поступається США за обсягом самого виробництва.

Важливішою галуззю спеціалізації промисловості Німеччини є хімічна промисловість. Вона виробляє різноманітну продукцію як неорганічної хімії, так і хімії органічного синтезу: добрива, полімери, «штучні волокна, побутову хімію. Країна посідає 1-е місце у світі за експортом продукції органічної хімії.

Сільське господарство

Після об'єднання Німеччина перетворилася на найбільшого сільськогосподарського виробника в Європі, при і цьому галузь не задовольняє внутрішні потреби населення країни. І;Тому Німеччина поділяє з Японією 1-е місце у світі за імпортом сіль­ськогосподарської продукції: зерна, олії, овочів і фруктів.

Понад 2/3 продукції галузі припадає на тваринництво, яке спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби і свинарстві. Основна продовольча культура Німеччини — пшениця, також вирощують жито, овес, ячмінь (деякі сорти «пивні»). Необхідний для виробництва пива хміль займає величезні площі сільськогосподарських угідь.

Транспорт

Велика інтенсивність економічних відносин з партнерами по ЄС і центральне положення Німеччини в Європі обумовили (високу частку — 43 % — транзитних перевезень у загальному вантажообігу всіх видів транспорту. Основою транспортної мережі країни є залізниці. У сумарному вантажообігу основна частка — близько Ї2/3 — припадає на автомобільний транспорт, 1/5 — на залізничний, 11/6 — на внутрішній водний і трубопровідний транспорт. Німеччина [має єдину воднотранспортну систему, оскільки її річки поєднані судноплавними каналами. Морський (найбільший порт — Гамбурґ) і повітряний транспорт забезпечують велику частину зовнішньоекономічних перевезень.

Зовнішньоекономічна діяльність

В експорті Німеччини переважає продукція високорозвиненої обробної промисловості: електротехнічні вироби, автомобілі, оптика, обладнання, прилади тощо. В імпорті переважають енергоносії і сировина: нафта і продукти нафтопереробки, природний горючий газ, залізна руда і руди кольорових металів. Головними торговими партнерами Німеччини є країни ЄС «половина усього торгового обороту і США. В останні роки країна активно освоює ринок постсоціалістичного простору Східної Європи за допомогою створення дочірніх філіалів німецьких фірм або" спільних підприємств. Найбільш активною ця діяльність є в Угорщині, Чехії та Україні.

За оцінками Інституту розвитку управління (Швейцарія) в першій чверті XXI ст. Німеччина разом із США, Японією і Китаєм складе передову групу країн, що матимуть у своєму розпорядженні найдовершеніші технології. Аргументи на користь об'єднаної Німеччини вельми серйозні: вона має висококваліфіковані трудові ресурси, що "Забезпечують високу продуктивність праці і всесвітньо відому німецьку якість продукції й послуг.

Закріплення знань і вмінь

Бесіда.

1) Дайте оцінку географічного положення Німеччини. Як воно впливає на розвиток господарства країни?

2) Назвіть галузі міжнародної спеціалізації країни.

3) Яку роль в економіці Німеччини відіграють новітні технології?

4) Чому Німеччина імпортує продукцію сільського господарства, незважаючи на його високий рівень розвитку в країні?

5) У яких галузях господарства, на вашу думку, Україна та Німеччина можуть співпрацювати?

Підведення підсумків

Заключне слово.

  1. Німеччина — одна з найбільш розвинених країн світу.
  2. Особливості географічного положення країни сприяють розвитку її господарства.
  3. Німеччина — країна родючих земель, повноводних річок та густих лісів; запаси корисних копалин більшою мірою виснажені.
  4. Країна є одним зі світових лідерів із виробництва й експорту виробничого обладнання, автомобілів, хімічної продукції.
  5. Німеччина є одним з найбільших інвесторів капіталу в промисловість і сферу послуг інших країн світу.
Надання домашнього завдання

1) Опрацювати текст підручника [7, § 28].

2) Позначити на контурній карті кордони Німеччини; підписати назви країн-сусідів, найбільших промислових центрів, великих річкових, морських та авіа портів.

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.