Конспект уроку: Повага до європейських цінностей

26.08.2018
640 переглядів
Повага до європейських цінностей. Конспект першого уроку для 5-9 класу
Предмет: Інше
Клас: Всі класи
Тема уроку
Повага до європейських цінностей
Мета уроку:

Навчальна мета: научити  школярів  розуміти грані особистості; розпізнавати ознаки самоповаги, власної гідності; усвідомлювати значення  цінностей у  людському житті ;

Розвивна мета: сприяти становленню адекватної самооцінки учня (розуміння себе як цінності, людини із  правами, свободами, інтересами);

Виховна мета: виховувати патріотизм, сформувати  гордість за досягнення власної держави.

Тип уроку:
комбінований
Терміни і поняття:

європейські цінності, ціннісне ставлення особистості,  життєві цінності, самореалізація людини, ціннісні орієнтації

Обладнання і матеріали: папір і маркери,  дошка і крейда, роздатковий матеріал

Хід уроку
Організаційний момент

Я всім серцем люблю Україну свою,

Про майбутнє ми дбаєм щоднини:

А в Європу усім ми народом йдемо,

Щоб було якнайкраще людині.

І сьогодні настав вже омріяний час:

Незалежна – бо наша Вкраїна.

Із тризубом і гімном у Євросоюз

Іде наша земля – Україна

Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Україна – держава європейська. Вона представлена у всіх  європейських організаціях, співпрацює із  ЄС, громадяни України працюють в  державах  Європи. Україна має власне  мистецтво, яке має європейський характер. Україна є частиною Європи. Ми обов'язані  усе  робити, щоб  прискорити вхід в  європейську співдружність. А це імовірно тільки  за умови, що одночасно  будемо збагачувати Україну, дбати про її авторитет, підвищувати добробут громадян.

Основна частина уроку

Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний безмежно  вагоме  й  невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина й  патріота рідної землі. Тільки  люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її із  тимчасових соціально – економічних труднощів на шлях прогресу й  процвітання.

Із  огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яке орієнтується на високі національні й  загальнолюдські цінності.

Ці́нність — всяке матеріальне або ж  ідеальне явище, яке має роль  для людини або  суспільства, заради котрого  вона впливає , витрачає сили, час, гроші, здоров’я і т.п. , заради котрого  вона живе.

Вправа "Презентація свого друга"

Кожен школяр  бере будь-яку «цінність», вручає її тій дитині, котрій на його думку вона притаманна.

 1. терпіння
 2. повага
 3. чесність (правдивість, щирість)
 4. креативність
 5. вимогливість
 6. впевненість у собі
 7. сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів    самоконтроль (стриманість, самодисципліна)
 8. ініціативність
 9. саморозвиток
 10. активність
 11. позитивне настроювання
 12. доброзичливість    толерантність
 13. відповідальність
 14. об’єктивність
 15. довіра
 16. творчість (можливість творчої діяльності)

ЯКІ ЦЕ – ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ?

Європейські цінності – це загальнолюдські принципи й  норми діяльності  людини, суспільства і  держави. Важливо, що у європейському житті є  шана  і  прагнення до повного дотримання оцих  цінностей. Головними  нормами і  принципами функціонування європейської спільноти є:

І. Демократія – це такий спосіб управління державою, коли населення можливість має  вільно обирати тих, хто ними управляє й піклується про добробут і  гарне життя усіх  громадян у  однаковій мірі. Це свобода слова і  вибору, однак  не вседозволеність. Свобода здійснюється у  рамках закону, перед яким усі  рівні.

ІІ. Верховенство права – вся роботу  у  державі базується на законах, котрі  усі  мають реалізувати. Суперечності і  спори вирішуються теж на основі норм й  принципів, що знаходяться  у  законах, мирним шляхом.

ІІІ. Рівні умови для усіх , це коли створені умови для усіх , хто бажає, незалежно від статі, віку, національності й  віросповідання, вільно навчатися, працювати. Це шана  до прав людини – право на життя, здоров’я, освіту, право обирати релігію і  мову спілкування.

ІV. Побудова суспільства турботи і  справедливості – це суспільство, у  котрому  усі  піклуються один про одного й  поважають один одного. Податки спрямовуються на виплату пенсій, заходи із  охорони здоров’я, на допомогу безробітним, забезпечення недієздатних осіб (інвалідів). Цей процес зветься  «побудова системи соціального захисту», котра  має захищати уразливих членів суспільства.

V. Шана  до себе і  других  побудований  із  таких цінностей як терпимість, шана  й  взаєморозуміння.

VІ. Шана  до етнічних й  культурних особливостей є важливим здобутком ЄС.

VІІ. Мир. ЄС докладає зусиль для забезпечення миру і  стабільності як у  центрі  об’єднання, так й  за його межами. Часом  у  сім'ї  європейських народів трапляються непорозуміння, як у всіх  родинах. Однак  лідери європейських країн вирішують їх мирним шляхом й  мирно співпрацюють один із  одним заради спільного розвитку. ЄС допомагає підтримувати мир й  у  сусідніх державах . Приміром , солдати країн ЄС здійснюють  мир у  колишній Югославії або ж  у  Конго, а там велися кровопролитні війни. ЄС виступає за заборону протипіхотних мін. ЄС надає найбільшу допомогу біженцям – це особи, що тікають із  рідної країни, у  якій ведуться війни або ж  конфлікти.

Вправа «Асоціативний кущ»

Кожен учень відповідає на питання: 

 1. Що таке “Європа”? 
 2. Які асоціації у Вас виникають зі словом “Європа”?

Інформаційна хвилинка

Визначено шість ступенів основних європейських цінностей. Я пропоную школярам  об’єднатися у  групи. Шестеро дітей по черзі вибирають й  зачитують одну цінність, потому  запрошують школярів  до особистої  групи.

 1. 1-й ступінь – гуманістичне мислення (людина стоїть в  центрі подій), латинське слово “humanitas” означає “людяність”.
 2. 2-й ступінь – раціональність (означає, що раціональне мислення визначається розумом як єдиним джерелом пізнання).
 3. 3-й  ступінь – секулярність (означає відокремлення політичних й  релігійних організацій, політики й  релігії, держави й  державної церкви).
 4. 4-й ступінь – правова держава (включає чотири принципи: вирішальні права, розподіл влад, прогнозованість дій держави, механізми безпеки).
 5. 5-й ступінь – демократія (означає політичний порядок, при котрому  панування спирається на волю народу й  влада підзвітна народові).
 6. 6-й ступінь – права людини як максимальний  успіх людського розвитку уперше  рівні права забезпечуються всім людям).

Процес становлення незалежної демократичної України із  її праг­ненням стати повноправним членом європейської спільноти перед­бачає всебічне утвердження у  суспільному й  індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей й духовних, моральних й  культурних засад життя українського народу. Саме тому  кожен вас зобов'язаний мати не лише  потрібні компетенції, ґрунтовні знання із  різноманітних  предметів, а і  бути гідним громадянином, патріотом особистої  держави; інтелектуально розвиненою, духовно й  морально зрілою особистістю, котра  готова протистояти викликам глобалізації життя.

В  глобальному світовому суспільстві молодь не мусить  втра­чати власну  індивідуальність, глибоке відчуття єднанні  із українським народом, шану  до його духовних, моральних й  культурних над­бань. Система цінностей й  якостей особистості розвивається й  виявляється крізь  її власне відношення:

 1. Ціннісне відношення  особистості до суспільства й  держави виявляється в  патріотизмі, національній самосвідомості, правосві­домості, політичній культурі й  культурі міжетнічних відносин.
 2. Ціннісне відношення  до людей виявляється в  моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати із  іншими; здатності про­щати й  просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.
 3. Ціннісне відношення  до природи формується в  процесі екологіч­ного виховання й  виявляється в  таких ознаках: усвідомленні функцій природи у  людському житті , самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати із  природою; виконання  природоохоронної роботи  із власної ініціативи
 4. Ціннісне відношення  до мистецтва формується в  процесі есте­тичного виховання й  виявляється в  відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях й  вчинках, пов’язаних із  мистецт­вом. Особистість, якій характерне  це відношення , володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, може  збагнути й  виразити власне відношення  до мистецтва, бажає й  вміє здійснювати творчу роботу  в  мистецькій сфері.
 5. Ціннісне відношення  до праці є важливою складовою суті  виховання особистості. Воно передбачає всвідомлення  молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу у  трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів й  проблем суспільства й  засобів їх розв’язання, готовність до творчої роботи , конку­рентоспроможності і самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.
 6. Ціннісне відношення  до себе передбачає сформованість в  зрос­таючої особистості уміння  цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних й  соціальних сил. Воно є важливою умовою формування в  дітей й  учнівської молоді активної життєвої позиції.

Задання "Ціннісні орієнтації"

Кожна група отримує  список термінальних  та інструментальних цінностей.

Кожної цінності приписується порядковий номер. Мінімум – 1, а максимум – 5. Одиницею відзначаються цінності, що не мають ніякого значення. Двійкою – ті, які, в принципі, можуть бути важливі. Трійкою – цінності з певним, конкретним значенням. Четвіркою – важливі твердження. І п’ятіркою – те, що людина ставить понад усе.

Список термінальних цінностей

 1. активне діяльне життя (повнота і  емоційна насиченість життя);
 2. життєва мудрість (зрілість думок й  здоровий глузд, що досягається життєвим досвідом);
 3. здоров’я (фізичне й  психічне);
 4. цікава робота; красота  природи й  мистецтва (переживання прекрасного у  природі і  в  мистецтві); 
 5. любов  (духовна й  фізична близькість із  коханою людиною);
 6. матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних ускладнень); 
 7. присутність  хороших й  вірних друзів;
 8. суспільне покликання шана  колективу, товаришів по роботі);
 9. пізнання (можливість розширення особистої  освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток);
 10. продуктивне життя (максимально повне застосування  власних  можливостей, сил й  здібностей);
 11. розвиток (робота над собою, постійне фізичне й  духовне вдосконалення);
 12. розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків);
 13. свобода (самостійність, незалежність в  думках й  вчинках);
 14. щасливе сімейне життя;
 15. щастя других  (добробут, розвиток й  вдосконалення других  людей, усього  народу, людства загалом);
 16. творчість (можливість творчої роботи );
 17. впевненість в  для себе  (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів).

Список інструментальних цінностей:

 1. акуратність (охайність), порядок в  справах;
 2. вихованість (хороші манери);
 3. високі запити (високі вимоги до життя й  високі домагання);
 4. життєрадісність (почуття гумору);
 5. старанність (дисциплінованість);
 6. незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);
 7. непримиренність до недоліків в  для себе  і других ;
 8. освіченість (широта знань, висока загальна культура);
 9. відповідальність (почуття обов’язку, вміння  тримати власне  слово);
 10. раціоналізм вміння  розсудливо й  логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення);
 11. самоконтроль (стриманість, самодисципліна);
 12. сміливість в  відстоюванні власної думки, поглядів;
 13. тверда воля вміння  настояти на своєму, не відступати перед труднощами);
 14. терпимість (до поглядів й  думок других , вміння  прощати іншим їх  помилки);
 15. широта поглядів вміння  зрозуміти чужу точку зору, поважати, звичаї, звички, смаки других );
 16. чесність (правдивість, щирість);
 17. ефективність в  роботі (працьовитість, продуктивність);
 18. чуйність (дбайливість).

Розповідь учителя

Проголосивши європейський вибір, наша держава в  партнерстві з  різноманітними європейськими структурами у всіх  напрямках власної роботи  приймає участь  в  світових інтеграційних процесах. Україна є сусідом дуже великого континентального об’єднання держав під назвою Європейський Союз, в склад  котрого  ввійшла  переважна більша кількість  держав Європи. Загальною стратегічною метою становлення України як європейської держави є отримання повноправного членства у  Європейському Союзі.

Не можна ще  не погодитися з  тим фактом, що молодь стала сьогодні тією верствою населення, котра  відчуває на для себе найбільшу відповідальність за наше спільне майбутнє. Разом з тим  саме молода генерація України не бачить альтернативи європейській перспективі розвитку нашої держави. Однак  у  житті усе  розпочинається  із  малого й  відчуття себе європейцем також . Й  саме тому  не тільки  загальна інформація про наших сусідів, однак  і  безпосередня співпраця, розуміння європейських цінностей є важливою запорукою нашого добросусідства.

 

Закріплення знань і вмінь

Що дані цінності означають для мене

Життєві цінності можна визначити, застосовуючи  такий принцип:

 1. Складіть список того, що робить вас щасливим.
 2. Проаналізуйте, наскільки кожен пункт для вас життєво вагомий ? Якщо ви спокійно або ж  із  скрипом можете прожити без цього – викреслюйте.
 3. Періодично повертайтеся до списку, проводячи його аудит, доки не лишиться  п’ять пунктів.

Це й  будуть ті життєві цінності, котрі  визначають ваше життя. Найімовірніше, вони будуть відображати ваш світогляд, котрий сформувався під впливом оточуючих вас людей й  життєвого досвіду.

 

Цінність Вибери 10 цінностей, важливих для тебе З обраних 10 цінностей вибери 5 Спробуй пронумерувати їх за ступенем значимості
Воля      
Наполегливість      
Відвертість      
Скромність      
Здатність розуміти      
Самоповага      
Довіра      
Віра      
Краса      
Терпіння      
Сила      
Вірність      
Любов      
Ніжність      
Щирість      
Життєрадісність      
Благополуччя      
Надія      
Неординарність      
Уміння спілкуватися      
Винахідливість      
Честь      
Гідність      
Мудрість      
Друзі      
Принциповість      
Самодисципліна      
Незалежність      
Рішучість      
Прагнення до знань      
Логічність      
Практичність      
Дипломатичність      
Кохання      
Здатність мислити      
Розум      
Досконалість      
Доброта      
Совість      
Гнучкість      
Багатство      
Свобода      
Визнання      
Саморозвиток      
Реалізація внутрішніх можливостей      
Відчуття радості й повноти життя      
Відповідальність      
Здоров’я      
Гармонія в сім’ї      
Самореалізація      
Цікава робота      
Творчість      

 

 

Підведення підсумків

Гідна самореалізація людини — мета цивілізаційного розвитку України

Під гідною самореалізацією можна розуміти розкриття життєвого потенціалу людини у  тілесному, творчому і  духовному вимірах, що робить її креативною, а саме тому  корисною для сучасного інноваційного суспільства. Така самореалізація органічно єднає індивідуальні і комунікативні можливості людини. Гідна самореалізація означає роботу , котра  не тільки  розкриває здібності людини, здійснює її цілі і  цінності, а і  приносить задоволення її потреб і потреб її сім'ї .

Гідно самореалізована людина є щасливою — й  у  професії, й  у  сім'ї , й  у  соціальному громадянському просторі. Така людина вступає в  відносини, здатні створювати відкрите демократичне суспільство, яке не знищує свободу у  обмін на “щастя”, а робить економічну, політичну, духовну свободу особистості умовою власного  розвитку.

Надання домашнього завдання

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.